Türkçe | English 
 
   
İzleme ve Denetleme
İzleme ve Denetleme Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Müzik İzni İçin Gerekli Evraklar
Personellerimiz
Genel Bağlayıcı Kurallar
Sanayi Kirliliğinin Kontrolü
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Sanayi Kirliliğinin Kontrolü
 

Sanayi faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin kontrol edilmesi atık yönetimi, hava ve su gibi sektörlerde faaliyet gösterenler dahil olmak üzere temel kirletici ya da risk tehdidi haline gelme potansiyeli olan endüstriyel kuruluşlar ve diğer kuruluşların risk yönetimini kapsamaktadır. AB Çevre Faslının, yedi ayrı mevzuattan oluşan Sanayi Kirliliğin Kontrolü (SKK) kapsamında ilk aşamada öncelikle beş mevzuatın uyumlaştırılması öngörülmektedir.

Bu direktifler aşağıdakilerdir:

• 2010/75/AT sayılı Sanayi Emisyon Direktifi: Sanayi Emisyon Direktif, sanayiden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesine yöneliktir. Bu direktifle, Entegre kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi, Büyük Yakma Tesisleri Direktifi ve Atık Yakma Direktifleri birleştirilmiş ve geliştirilmiştir.

• 2008/1/AT sayılı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi: Entegre kirlilik önleme ve kontrolünü sağlamak, çevreyi bir bütün olarak üst düzeyde korumak amacıyla, çeşitli endüstriyel tesisler için oluşturulacak ulusal izin sistemi ile ilgili gereklilikleri ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, hava, su ve karaya endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların (atıklar dâhil) engellenmesi ya da azaltılması için gerekli standartları belirlemektedir. Endüstriyel kuruluşların, ilgili endüstriyel süreçlere yönelik Mevcut En İyi Teknikler (Best Available Techniques - BAT) uygulaması suretiyle kirliliğe karşı tüm uygun önlemleri alarak faaliyet göstermesini gerektirmektedir. Bu sayede ciddi kirlilikler önlenecek, atık üretimi engellenecek, enerji etkin bir şekilde kullanılacak ve kazaları engellemek ve sonuçlarını sınırlamak için gerekli önlemler alınacaktır.

 • 2001/80/AT sayılı Büyük Yakma Tesisleri Direktifi: Enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonların kontrol altına alınması, insanın ve çevresinin hava alıcı ortamındaki kirlenmelerinden doğacak tehlikelerden korunmasını hedeflemektedir. Direktif, SO2, NOx ve toz emisyonu standartlarını belirlemektedir. Aynı zamanda, kullanılan yakıtın türü ne olursa olsun (katı, sıvı ve gaz) 50 MW ya da daha fazla nominal termal girdiye sahip her yakma tesisine uygulanmaktadır.

• 96/82/AT sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında (Seveso II) Direktif: Tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların, insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemlerin belirlenmesidir. 1976’da İtalya’da gerçekleşen büyük çaplı bir endüstriden adını alan bu direktif belirtilen miktarda tehlikeli maddeye sahip tesislerin engelleyici önlemler almasını ve kaza durumları için acil durum planları geliştirmelerini gerektirmektedir.

• (AT) 122/2009 sayılı Endüstri Sektöründeki Şirketlerin Bir Topluluk Eko-Yönetim ve Hesap-Denetimi Sistemine Gönüllü Olarak Katılımlarına İzin Veren Konsey (EMAS) Tüzüğü: Çevresel etkiye sahip kuruluşların çevre performansında sürekli bir ilerlemeyi desteklemek amacıyla gönüllü bir eko-yönetim ve kontrol programı kurmaktadır. Bu yönetmelik ile kuruluşların çevresel performanslarının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini hedeflemektedir.

• (AT) 1980/2000 sayılı Eko-Etiket Tüzüğü: Çevre dostu ürünleri yaygınlaştırarak kaynakların daha etkin kullanımının sağlanması, tüketicilere bu ürünler hakkında rehberlik ederek doğru ve bilimsel bilgilerin sunulmasını hedeflemektedir.

 

SKK sektöründeki direktiflerin birçok diğer sektörle bağlantısı vardır. Örneğin EKÖK ve Büyük Yakma Tesisleri (BYT) direktiflerinin şu anda ihtiyaç duyulan entegre (çapraz-ortam) yaklaşımını sunmak üzere hava, atık ve su sektörlerindeki mevzuatlarla bağlantıları vardır. Ayrıca yatay sektör (ÇED, SÇED, Bilgiye Erişim, Kontrol Standartları), atık yönetimi sektörü (Atık Çerçeve, Tehlikeli Atık, Atıkların Yakılması, Atık Yağlar), su kalitesi sektörü (Su Kalitesi Çerçeve Direktifi, Tehlikeli Maddeler Direktifi) ve kimyasallar sektörüyle önemli bağlantıları vardır. Sanayi Emsiyon Direktifi yeni çıkan bir Direktiftir ve daha öncede bahsedildiği üzere EKÖK, BYT ve Atık Yakma Direktiflerinin birleştirilmesi ve geliştirilmesi şeklindedir. Geçtiğimiz dönemde halihazırda eski direktiflerin ülkemiz mevzuatına yansıtılması çalışmaları yapılmış ve EKÖK ve BYT tüzükleri taslak olarak hazırlanmıştır. Ancak hazırlanan tüzük kapsamına giren mevcut tesislerde göz önünde bulundurularak yeni Sanayi Emisyon Direktifinin nasıl uyumlaştırılacağı konusunda çalışma yapılması gerekmektedir.