T羹rk癟e | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
ubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
ikayet
Galeri
襤letiim
 
Kullan覺c覺 ad覺: 
ifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
ikayet / neri Formu
Her t羹rl羹 ikayet ve nerilerinize
her zaman a癟覺覺z....
Forum i癟in t覺klay覺n覺z
 
Lapta b?lgesinde g?r?len son ?? k?k Echium glomeratum (Engerek otu) koruma alt?na al?nd?
 
11-05-2022
2002 y?l?nda Lapta'da son 57 k?k olarak tespit edilen Echium glomeratum g?n?m?ze kadar insan faaliyetleri nedeniyle h?zla t?kenme noktas?na gelmi? ve son ?? k?k kalm??t?r.K?br?s Yaban Hayat Ara?t?rma Enstit?s? ?at?s? alt?ndaki 1190 Yaban Hayat Destek Hatt?na gelen ihbarda Lapta b?lgesinde kalan son ?? k?k Echium glomeratum bitkisinin oldu?u yere kamyonlarla toprak getirildi?i, i? makinalar? ile ?al??ma yap?ld??? ve bu bitkilerin son kay?tlar?n?n her an zarar g?rebilece?i hatta neslinin t?kenebilece?i bilgisi verildi.Bu bilginin taraf?m?za ula?mas? ile ekimiz ?evre Koruma Dairesi yetkilileri ile ileti?ime ge?ti.?evre Koruma Dairesi, Lapta Belediyesi ve Ta?kent Do?a Park? i? birli?i ile duruma h?zla m?dahele ederek bu ?? k?k bitkinin koruma alt?na al?nmas? sa?land?.D?k?len topra??n Lapta Belediyesi'nin deste?iyle kald?r?lmas? i?in giri?imde bulunuldu ve bu bitkinin ya?ad??? habitat?n korunmas? i?in b?lgede telleme ?al??malar?na ba?land?.K?br?s Yaban Hayat Ara?t?rma Enstit?s? b?nyesinde faaliyet g?stermekte olan K?br?s Ulusal Tohum Bankas?, bu bitkinin t?kenmesini ?nlemek i?in koruma ?al??malar?na ba?layacakt?r.Eme?i ge?en ki?i ve kurumlara do?am?z ad?na te?ekk?r ederiz.