T羹rk癟e | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
ubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
ikayet
Galeri
襤letiim
 
Kullan覺c覺 ad覺: 
ifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
ikayet / neri Formu
Her t羹rl羹 ikayet ve nerilerinize
her zaman a癟覺覺z....
Forum i癟in t覺klay覺n覺z
 
?KL?M DE????KL??? TEMALI KOMPOZ?SYON YARI?MASI D?ZENLEN?YOR?
 
16-05-2022
Yar??ma, Ba?bakan Yard?mc?l??? Turizm K?lt?r Gen?lik ve ?evre Bakanl????na ba?l? ?evre Koruma Dairesi taraf?ndan ??rencilerin bak?? a??lar?na g?re iklim de?i?ikli?i konusuna dikkat ?ekmek amac?yla ??klim De?i?ikli?ini Fark Ediyoruz Projesi? kapsam?nda ve kompozisyon kategorisinde d?zenleniyor.1- AMA?:a) ?lkemiz yaz?n d?nyas?na yeni yetenekler kazand?rmak,b) ??inde bulundu?umuz g?nlerde iklim de?i?ikli?i konusuna y?nelik gen?lerin bak?? a??s?yla belgeler b?rakmak,c) Gen?lerin iklim de?i?ikli?i konusuna y?nelik d???nce ?retmelerine ve ?retim yapmalar?na olanak sa?lamak,d) Gen?lere y?nelik iklim de?i?ikli?i fark?ndal??? yaratmak.2- KONU-TEMA :2.1.?lkemiz ve ?klim De?i?ikli?i 3- ?LKEM?Z VE ?KL?M DE????KL??? KONULU KOMPOZ?SYON YARI?MASINA KATILACAK K???LERDE ARANACAK ?ARTLAR VE YARI?MA KO?ULLARI:a) Yar??maya KKTC liselerinde ??renim g?ren ??renciler kat?labilecektir.b) Yar??maya kimlik ve ileti?im bilgileri gizli kalmak kayd?yla her kat?l?mc? bir rumuz ile ba?vuracakt?r.c) Yar??maya, se?ici kurulda g?rev alan ki?iler, bu ki?ilerle birinci dereceden kan ba?? olanlar ile onlar?n yak?nlar? kat?lamazlar.d) Yar??maya ba?vuru ?cretsizdir.e) Yar??maya kat?l?m bireyseldir.f) Ba?vurular e-mail ile kabul edilecektir. Ba?vuruyu yapan ki?i, eserin bulundu?u PDF dosyas? ismini ve kendisi i?in belirledi?i bir rumuzu yazarak kaydedecek. Eserin dosya isminde eser sahibine ait ba?ka bir bilgi olmayacakt?r. Rumuzu olmayan ba?vurular kabul edilmeyecektir.g) Her kat?l?mc? e-mailin i?eri?ine Rumuz, Ad?, Soyad?, kat?ld??? ba?l?k (Kompozisyon), ikametgah adresini ve telefon numaras?n? yazacakt?r. Bu bilgilerin bulunmad??? ba?vurular kabul edilmeyecektir.h) Ba?vuranlar, en fazla 2 eser ile kat?labilir. T?m eserler tek e-mail ile iletilecektir.i) Yar??maya daha ?nce yay?mlanmam??, ?d?l almam?? ?zg?n kompozisyonlar kabul edilir. Uyarlama yap?ld??? tespit edilen eserler yar??ma d??? tutulur. ?d?l verilmesi durumunda, daha sonra ?zg?n olmad??? tespit edilen yap?ta verilen ?d?l iptal edilir ve ?d?l? al?n?r.j) Yar??ma ?artnamesine uymayan ba?vurular de?erlendirme d??? b?rak?l?r.k) Eserler PDF format?nda g?nderilmelidir.l) Yar??maya kat?lacak eserlerin en az 700 kelime olmas? gerekmektedir. 700 kelime alt?ndaki eserler de?erlendirmeye al?nmayacakt?r.m) Yar??maya kat?lan ki?iler, ?artnameyi kabul etmi? say?l?r.4- BA?VURU S?REC?a) Ba?vuru i?in cevrekorumadairesiyarisma@gmail.com adresine mail yoluyla kabul edilecektir.b) E-mailin konu k?sm?na kat?laca?? ba?l??a g?re ?klim De?i?ikli?i Kompozisyon Ba?vurusu yaz?lacakt?r.c) E-mailin i?eri?inde ba?vuran?n; rumuzu, ad?-soyad?, ikametgah adresi ve telefon numaras? yaz?lacakt?r.d) E-mail i?eri?inde eser/eserler, mail i?eri?i ( madde 3/g ), Ba?vuru Formu (EK-1) doldurulup g?nderilmelidir. Ba?vuru formu bulunmayan ba?vurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.e) Bu bilgilerde eksiklik olmas? durumunda eserler de?erlendirme d??? b?rak?l?r.5- BA?VURU TAKV?M?a) Ba?vurular 26 Nisan - 27 May?s 2022 tarihleri aras?nda olacakt?r.b) Bu tarihler d???nda ba?vurular de?erlendirmeye al?nmaz.6- DE?ERLEND?RME ?L??TLER??zg?nl?k 30 PuanKurgu 20 Puan??erik/?slup25 PuanDil Bilgisi 20 PuanJ?ri Genel Kanaati5 Puan100 Puan7- JUR? VE DE?ERLEND?RMEa) J?ri, Kurumu temsilen ?evre Koruma Dairesinden bir temsilci ve farkl? ?niversitelerin T?rk?e ??retmenli?i ve T?rk Dili ve Edebiyat? b?l?mlerinden se?ilen ki?ilerden olu?ur.b) Her bir esere j?ri taraf?ndan verilecek puanlar?n toplam? baz?nda dereceler belirlenecektir.c) J?ri de?erlendirmesinde gizlilik ilkesi esas al?n?r.d) J?ri karar? kesindir, itiraz edilemez, de?i?tirilemez.e) J?ri, eserleri a?a??da yer alan ?l??ler ?er?evesinde de?erlendirir.f) J?ri, ilk 3 e giren eserlerin yan?nda 1 veya 2 eser sahibine de mansiyon ?d?l? verme hakk?n? sakl? tutar.g) Dereceye giremeyen eserler de sahibinin izni olmas? durumunda dijital olarak yay?nlanabilecektir.8- DE?ERLEND?RME ?ALI?MA TAKV?M?:a) Eser Teslimi: 26 Nisan - 27 May?s 2022 tarihleri aras?d?r.b) De?erlendirme tarihleri: 30 May?s-1 Haziran 2022 tarihleri aras?d?r.c) Eserler, cevrekorumadairesiyarisma@gmail.com mail adreslerine topluca g?nderilecektir.d) Kazanan Eserlerin ?lan?: 5 Haziran 2022 tarihinde Turizm K?lt?r Gen?lik ve ?evre Bakanl??? sosyal medya hesaplar?ndan ve di?er bas?n organlar?nda yay?nlanacakt?r.9- YARI?MASI JUR?S?J?ri, Kurumu temsilen ?evre Koruma Dairesinden bir temsilci ve farkl? ?niversitelerin T?rk?e ??retmenli?i ve T?rk Dili ve Edebiyat? b?l?mlerinden se?ilen ki?ilerden olu?ur.10- KAR?ILIKLI HAKLARa) J?ri taraf?ndan belirlenen ve dereceye giren eserler sosyal medya hesaplar? ?zerinden payla??lacakt?r.b) Eser sahibi eserin, dijital ve bas?l? mecralarda kullan?lmas?ndaki mali, fikri ve s?nai haklar? ile umuma iletimi konusundaki haklar?n? s?resiz olarak, tam ve alt ruhsatla, Turizm K?lt?r Gen?lik ve ?evre Bakanl??? ?evre Koruma Dairesi?ne devretti?ini kabul ve taahh?t edecektir.c) Turizm K?lt?r Gen?lik ve ?evre Bakanl??? ?evre Koruma Dairesi yar??maya kat?lan eserlerin, yay?n yer ve zaman?n? tayin etme, k?smen veya tamamen yay?nlama yetkisine sahiptir.d) Yar??maya g?nderilen eserler sahiplerine iade edilmez. ?evre Korum Dairesi taraf?ndan yaz?l? yahut bas?l? herhangi bir ?al??mada k?smen ya da tamamen kullan?labilecektir. Bu kapsamda Turizm K?lt?r Gen?lik ?evre Bakanl??? ?evre Koruma Dairesi herhangi bir telif ?demesi yapmaz. Turizm K?lt?r Gen?lik ve ?evre Bakanl??? ?evre Koruma Dairesi yar??maya kat?lan eserleri i?leme, s?re ile s?n?rl? olmaks?z?n yayma; s?resiz olarak her t?rl? mecrada umuma iletme (dijital ortam d?hil), yabanc? yay?n kurulu?lar?na, yurt i?indeki e?itim ve k?lt?r kurulu?lar?na g?nderme hakk?na sahiptir.e) Eserin hukuki sorumlulu?u ba?vuru sahibine aittir. ?ntihal tespiti durumunda ilgili ba?vuru elenir, sonradan tespiti durumunda ald??? ?d?l iptal edilir ve iadesine y?nelik hukuki i?lem ba?lat?l?r.f) Eserini g?nderen her yar??mac? bu ?artnameyi okumu? ve ?artlar?n? kabul etmi? say?l?r.11- ?D?L?lkemiz ve ?klim De?i?ikli?i temal? kompozisyon yar??mas?nda dereceye girenlere ayr? ayr? olmak ?zere kitap ?d?lleri verilecektir.12- SON H?K?MLERa) ?zel ?artnamenin ana ilke ve esaslar? paralelinde, uygulamada ortaya ??kabilecek aksakl?klar ve teredd?tlere y?nelik tedbirler almaya ve bunun i?in gerekti?inde ?zel ve ek ?artnameler yapmaya yar??may? d?zenleyen Kurum ve Kurulu? yetkilidir.b) Juri taraf?ndan uygun g?r?len eserler iklim de?i?ikli?i fark?ndal??? yaratmak amac?yla vatanda??n hizmetine sunulabilecektir.c) Yar??maya y?nelik ek yaz??malar ve bilgiler i?in de cevrekorumadairesiyarisma@gmail.com , adresine yap?lacakt?r.13- YARI?MA SORUMLUSU Do?. Dr. Naz?m Ka?ot Tel: 05428591499 mail: nazimkasot@gmail.comHer t?rl? soru ve yard?m i?in yar??ma sorumlusuyla do?rudan ??retmenlerin irtibata ge?mesi rica edilmektedir. EK-1 : Ba?vuru FormuTUR?ZM K?LT?R GEN?L?K VE ?EVRE BAKANLI?I?evre Koruma Dairesi M?d?rl????ne??Turizm K?lt?r Gen?lik ve ?evre Bakanl??? ?evre Koruma Dairesi ?lkemiz ve ?klim De?i?ikli?i Kompozisyon Yar??mas?? i?in, haz?rlad???m kompozisyon/kompozisyonlar?n ?zg?n ve t?m?yle kendime ait olup, daha ?nce hi?bir ?ekilde yay?nlanmam?? ve ticari ama?l? kullan?lmam??, hi?bir yar??maya g?nderilmemi?tir. / haz?rlad???m kompozisyon, taraf?mca yaz?larak daha ?nce hi?bir ?ekilde yay?nlanmam?? ve ticari ama?l? kullan?lmam??, hi?bir yar??maya g?nderilmemi?tir. / Bu eseri daha ?nce d?zenlenen hi?bir yar??maya g?ndermedi?imi, bu hususun tespiti halinde, yar??ma d??? kalm?? say?laca??m? kabul etti?imi ve ?d?l? alm?? olmam halinde dahi, ald???m ?d?l? kuruma iade edece?imi, bu yar??maya ait ?zel ?artname h?k?mlerini aynen kabul etti?imi, bu eserin ve mali, fikri ve s?nai haklar?n, i?leme, asl?n? ve i?lemesini ?o?altma, yayma, temsil, dijital iletim de d?hil olmak ?zere b?y?n yay?n ara?larla umuma iletim haklar? (yaz?l? olarak ?o?altabilme, satabilme, basabilme veya yay?nlayabilme yurt i?i ve yurt d??? kurulu?lara ?cretsiz verebilme, satma, tekrar yay?nlayabilme, i?leyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve kom?u haklar?n? Kuruma s?n?rs?z ve s?resiz olarak, tam ve alt ruhsatla devretti?imi kabul ve taahh?t ederim....../...../20??MZAKATILIMCININ ADI VE SOYADI : KKTC. K?ML?K NO : A D R E S : DO?UM TAR?H? : TELEFON :