T羹rk癟e | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
ubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
ikayet
Galeri
襤letiim
 
Kullan覺c覺 ad覺: 
ifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
ikayet / neri Formu
Her t羹rl羹 ikayet ve nerilerinize
her zaman a癟覺覺z....
Forum i癟in t覺klay覺n覺z
 
Biyolojik ?e?itlilik G?n? Nedeniyle Resim Yar??mas? D?zenlendi
 
21-05-2022
Ba?bakan Yard?mc?l??? Turizm K?lt?r Gen?lik ve ?evre Bakanl????na ba?l? ?evre Koruma Dairesi Biyolojik ?e?itlilik G?n? nedeniyle resim yar??mas? d?zenledi.Biyolojik ?e?itlilik ile ilgili ya?anan sorunlara dikkat ?ekmek, bireylerin konu hakk?nda bilin?lendirilmesi ve konuya dikkat ?ekmek amac?yla Biyolojik ?e?itlilik S?zle?mesi'nin kabul edildi?i 22 May?s g?n?, Birle?mi? Milletler taraf?ndan "Uluslararas? Biyolojik ?e?itlilik G?n?" olarak kabul edilmi? ve an?lmaya ba?lanm??t?r. Her y?l farkl? bir temayla an?lan Uluslararas? Biyolojik ?e?itlilik G?n??n?n bu y?lki temas? ?T?m Canl?lar ??in Ortak Bir Gelecek ?n?as?? olarak belirlenmi?tir. ?evre Koruma Dairesi olarak Yaban Hayat?m?z? Fark Ediyoruz Projesi kapsam?nda bu y?l 2000?e yak?n okul?ncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve ?niversite ??rencisine ?lkemizin biyolojik ?e?itlili?iyle ilgili ?evre e?itimleri verdik. ?lkemizin biyolojik ?e?itlili?inin anlat?lmas? en ?nemli ?nceliklerimizdendir. Do?as?n? tan?yan bireyler elbette bu do?ay? sevip koruyabilen bireyler olacakt?r. Bu nedenle de ?lkemizin biyolojik ?e?itlili?ini anlatmak i?in ?evre e?itimi ?al??malar?m?z artarak devam edecektir. Biyolojik ?e?itlilik g?n? kapsam?nda ge?en sene de pandemi ko?ullar?na ra?men d?zenlenen ve bu y?l itibariyle de gelenekselle?tirilen ??lkemizin Do?as?ndaki Canl?lar? temal? resim yar??mas?, 22 May?s Uluslararas? Biyolojik ?e?itlilik G?n? Etkinlikleri Kapsam?nda d?zenlenmi?tir. Yar??ma hem yetenekli gen?leri belirlemeyi hem de gen?lerin ?lkemizin do?as?nda bulunan canl?lar hakk?nda fark?ndal?k kazanmalar?n? ama?lamaktayd?. Ge?en seneye g?re kat?l?m?n olduk?a artt??? yar??ma sonucunda, farkl? kategorilerde eserleri ?d?l almaya hak kazanan ??renciler belirlenmi?tir. ??rencileri yar??t?rmaktan ziyade fark?ndal?k yaratma ve ?izmeye te?vik etme d???ncesiyle ger?ekle?tirilen etkinlik sonunda derecelendirme yap?lmam??t?r ve eserleri ?d?l almaya hak kazanan ??renciler s?ralamas?z a??klanm??t?r. Yar??ma farkl? ?niversitelerde g?rev yapan j?ri ?yeleri taraf?ndan de?erlendirilmi?tir. Yar??man?n j?rileri olarak ??retim g?revlileri M?ge G?nay (15 Kas?m ?niversitesi), Raif Dimililer (Ark?n Yarat?c? Sanatlar ve Tasar?m ?niversitesi), Elif Atamaz (Lefke Avrupa ?niversitesi), Zehra ?onya (Do?u Akdeniz ?niversitesi), Levent Duranl? (Uluslararas? K?br?s ?niversitesi), Do?. Dr. Serkan ?lseven (Yak?n Do?u ?niversitesi) ve ?evre Koruma Dairesi?nden yar??ma sorumlusu Do?. Dr. Naz?m Ka?ot g?rev alm??t?r. ?lerleyen g?nlerde ?d?l almaya hak kazanan ??rencilere say?n bakan?m?z Fikri Atao?lu?nun a??l???n? yapaca?? t?renle hediyeleri takdim edilecektir. ?d?l almaya hak kazanan ??renciler a?a??daki gibidir: 1,2 ve 3. S?n?flar Kategorisi? Ay?e Erden Yak?n Do?u ?lkokulu? Deniz Erdal Dr Suat G?nsel Girne ?lkokulu? Azra ?nan?l? Yak?n Do?u ?lkokulu? Irmak Onba??o?lu Necat British Koleji4 ve 5. S?n?flar Kategorisi? Armin ?atozlular Yak?n Do?u ?lkokulu ? Beyza Verda Y?ld?r?m Gelibolu ?lkokulu ? Sofia Soloveya Necat British Koleji ? G?nay Kaan Dr. Suat G?nsel Girne ?lkokulu Ortaokul Kategorisi ? Sabiha Alt?ntu? G?zelyurt TMK? Maria Shestakova 19 May?s TMK? Irmak Bozkurt G?zelyurt TMK ? Kaya ?dris Ayd?n TMKLise Kategorisi? ?zg? I??k Ya?l? 19 May?s TMK? Yaren ?zo?ul Nam?k Kemal Lisesi? Ceren Ta?k?n 19 May?s TMK? Nil Kaleli 19 May?s TMKMeslek ve Anadolu G?zel Sanatlar Liseleri Kategorisi ? Cerin Saldun Lefko?a Anadolu G?zel Sanatlar Lisesi ? Tu?se Bardak Lefko?a Anadolu G?zel Sanatlar Lisesi ? Fuldem Ulup?nar Lefko?a Anadolu G?zel Sanatlar Lisesi