T羹rk癟e | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
ubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
ikayet
Galeri
襤letiim
 
Kullan覺c覺 ad覺: 
ifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
ikayet / neri Formu
Her t羹rl羹 ikayet ve nerilerinize
her zaman a癟覺覺z....
Forum i癟in t覺klay覺n覺z
 
Ozon Raporu A??kland?
 
07-10-2011
Hava Kalitesi ?l??m a?? verilerine g?re, KKTC’deki ozon seviyesi, insan sa?l???n?n korunmas? icin tespit edilen, maksimum g?nl?k “8 saatlik” ortalama de?er olan 120 mikrogram /m3 hedef de?erini 104 g?n boyunca a?t?.

 

Dairemiz, Avrupa Birli?i ile yasal uyumla?t?rma ?al??malar? ?er?evesinde haz?rlanan “Hava Kalitesinin De?erlendirilmesi ve Y?netimi T?z???” kapsam?nda 1Nisan ile 30 Eyl?l periyodunu kapsayan “Yaz D?nemi Ozon Seviyeleri Raporu”nu yay?nlad?.

 

Alevkayas? istasyonundan al?nan verilere g?re ise, insan sa?l???n?n korunmas? i?in tespit edilen, maksimum g?nl?k “8 saatlik” ortalama de?er olan 120 mikrogram /m3 hedef de?eri 104 g?n boyunca a??lm??t?r. En fazla a??m; s?cakl???n ve solar radyasyonun en y?ksek oldu?u Temmuz, A?ustos ve Eyl?l aylar?nda meydana gelirken, en az a??m ise Nisan ay?nda meydana geldi.

 

Ozon, azot oksitler ile u?ucu organik bile?iklerin, g?ne? ????? alt?ndaki reaksiyonu sonucu meydana gelmektedir. Y?ksek ozon konsantrasyonunun s?cakl???n y?ksek oldu?u, durgun meteorolojik ?artlar alt?ndaki t?m Akdeniz ?lkelerinde olu?maktad?r.

 

Solar radyasyon oran?:

 

Alevkayas? istasyonunda Temmuz ve A?ustos aylar?nda ?l??len ayl?k s?cakl?k ortalamalar?n?n 26.6 ?C ile 26.2 ?C oldu?u,“Yaz D?nemi Ozon Seviyeleri Raporu”nda, Temmuz ay?ndaki ortalama solar radyasyon miktar?n?n 326 w/m2 olarak tespit edilmi?tir.

 

AB normlar?na g?re haz?rlanan taslak t?z??e g?re ozon konsantrasyonunun hedef de?er olan 120 mikrogram /m3 de?erini bir takvim y?l?nda 25 g?nden fazla a?mamas? gerekmektedir.

 

Avrupa ?evre Ajans?’n?n haz?rlad??? rapora ozonun ?lkesel de?il t?m Akdeniz’in b?lgesel bir sorunu oldu?u belirtilmi?tir.

 

1 Nisan–30 Eyl?l d?nemini i?eren yaz periyodunda hava kalitesi ?l??m a??ndan elde edilen verilere g?re, ozon seviyesinin, “1 saatlik” ortalama de?erinin 180 mikrogram/m3 oldu?u, bilgilendirme e?ik de?eri ile yine “1 saatlik” ortalama de?erinin 240 mikrogram/m3 oldu?u alarm e?ik de?erinin ise KKTC’deki hicbir istasyonda a??lmam??t?r.

 

Al?nabilecek ki?isel ?nlemler:

 

Ozon; solunum ve akci?er sorunlar?, burun ve bo?az tahribat? gibi sa?l?k sorunlar?n?n yan? s?ra ekosistemde bozulmalara ve tar?msal ?retim kayb?na da sebep olmaktad?r.

 

Ozona neden olan emisyonlar?n bir?ok kayna?? bulunmaktad?r. Bu kaynaklar?n ba??nda trafik, sanayi faaliyetleri, enerji ?retim tesisleri, petrol depolama ve da??t?m faaliyetlerinin yer almaktad?r.

Ozon seviyesinin y?kselmesi ki?isel olarak al?nacak ?nlemlerle a?a??ya ?ekilebilir.

Al?nabilecek ?nlemler s?yle:

“Ara?lar?n yak?t deposunu g?ne? batt?ktan sonra doldurmak, Ara?lar?n bak?mlar?n? yapt?rmak, Solvent i?erikli ?r?nler yerine su bazl? ?r?nleri kullanmak, daha az ta??t kullanmak, m?mk?n oldu?u durumda y?r?mek, toplu ta??ma ara?lar?n? tercih etmek, bisiklet kullanmak olarak s?ralanabilir.