T羹rk癟e | English 
 
   
Ana Menü
Ana Sayfa
ubeler
Haberler
Yasal Mevzuat
ikayet
Galeri
襤letiim
 
Kullan覺c覺 ad覺: 
ifre: 
 
Şifremi unuttum!
 
ikayet / neri Formu
Her t羹rl羹 ikayet ve nerilerinize
her zaman a癟覺覺z....
Forum i癟in t覺klay覺n覺z
 
?EVRE KORUMA DA?RES? ?SORU?TURMA MEMURLARI? G?REVE HAZIR
 
03-12-2011

Lefko?a, 4 Aral?k 11 (T.A.K.): ?evre Koruma Dairesi?nin Bakanlar Kurulu karar? ile atanan 16 soru?turma memuru i?in Yenicek?y Polis Okulu?nda verilen kurs tamamland?.

Soru?turma memurlar? ald?klar? kursta bir soru?turmay? ba?lat?p dosyan?n mahkemeye gitme a?amas?ndan, g?rg? tan?klar?n? dinlemeye kadar geni? ve kapsaml? bir e?itimden ge?irildiler. Soru?turma memurlar? bundan b?yle kesilecek cezalar? ?demeyenler hakk?nda soru?turma ba?lat?p, dosya haz?rlayarak savc?l??a ve mahkemeye g?t?rebilecek.

Turizm ?evre ve K?lt?r Bakanl????ndan verilen bilgiye g?re, Polis Genel? M?d?rl????ne ba?l? Yenicek?y Polis Okulu?nda yap?lan diploma t?reninde soru?turma memurlar?na diplomalar? ?evre Koruma Dairesi M?d?r? E?ref ?nl?soyer ve Polis Genel? M?d?r? ?kinci Yard?mc?s? Erdal Emanet taraf?ndan takdim edildi.

Diploma t?reninde bir de konu?ma yapan E?ref ?nl?soyer, ?ncelikle Polis Genel? M?d?rl???'ne, Polis Okulu M?d?r?'ne ve? Soru?turma Memurular?'na e?tim veren? Polis Okulu mensuplar?na te?ekk?r etti.

Soru?turma memurlar?n? tebrik eden ?nl?soyer ald?klar? kursta ba?ar? elde eden? Soru?turma Memurlar?na g?revlerinde ba?ar?lar diledi.

Polis Genel? M?d?r? ?kinci Yard?mc?s? Erdal Emanet? ise, yapt??? konu?mada, Soru?turma Memurlar?'n? teprik ederek g?revlerinde ba?ar?lar diledi ve diplomalar?n?? taktim etti.