Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Avrupa Birliğinin katı atık sektörü ile ilgili mevzuatı
 
Avrupa Birliğinin atık yönetim gereklilikleri, atık önleme girişimleri, kaynakların daha iyi kullanılması ve sürdürülebilir bir tüketim alışkanlığının teşvik edilmesi sonucu ortaya çıkan atığı önemli ölçüde azaltarak bu atığı  geri dönüşümünü amaçlamaktadır. AB’nin atık yönetimi politikası Atık Yönetimi Topluluk Stratejisinde ortaya konulmuştur. Buna göre atık yönetimi konusunda yedi üst ilke belirlenmektedir:

·        

 Atık yönetimi hiyerarşisi (önleme, geri kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım, güvenli bertaraf), topluluk seviyesinde kendine yeterlilik, aşırı masraflara neden olmayan “En İyi Mevcut Tekniklerin” kullanımı, yakınlık ilkesi (atıkların üretildiği yere yakın bir yerde işlenmesi), ihtiyatlılık ilkesi, üreticinin sorumluluğu (tasfiyenin çevresel etkisini en aza indirmek amacıyla ürünlerin faydalı ömürlerinin sonunda ürünlere yönelik yükümlülük), kirleten öder ilkesi.

  AB Çevre Faslının onbeş ayrı mevzuattan oluşan  Katı Atık Sektörü kapsamında, ilk aşamada öncelikli olarak onbir mevzuatın uyumlaştırılması öngörülmektedir. Bu direktifler aşağıdakilerdir:

  2008/98/AT sayılı Atık Çerçeve Direktifi: Geçmiş dönemde üç ayrı Direktif olan Atık Çerçeve Direltifi, Tehlikeli Atıklar Direktifi ve Atık Yağlar Direktifi yeni çıkarılan bu direktifle birleştirilmiş ve geliştirilmiştir. Direktif, atıkların yönetimi ile ilgili genel ilkeleri ve kuralları ortaya koyan temel bir direktiftir.

  2006/12/AT sayılı Atık Çerçeve Direktifi: Atıkların yönetimi ile ilgili genel ilkeleri ve kuralları ortaya koyan temel direktiftir. İnsan sağlığının ve çevrenin korunması, atık yönetimi hiyerarşisi ve birleştirilmiş ve yeterli ağın kurulması için üye devletler gerekli önlemleri almalıdır. Atık yönetiminde direktifle ilgili yetkili makam belirlenmeli ve atık yönetim planları hazırlanmalıdır. Atık yönetim planları, atık önleme, geri kullanım, geri kazanım ve enerji kazanımı gibi kavramları içermektedir.

  91/689/AET sayılı Tehlikeli Atıklar Direktifi: Tehlikeli atıkların yönetimi ile ilkeler ve kuralları içeren destekleyici mevzuattır. Üye devletler, tehlikeli atıkların kaydedilmesi ve tanımlanması için gerekli önlemleri alacaklar, değişik kategorilerdeki tehlikeli atıkların birbirileri ile ve tehlikeli olmayan atıklarla karışmasını önleyeceklerdir. Atık üreten ve tekrar elde etme işlemi yapacak tesislerin, bu faaliyetleri için izin alma zorunluluğu olmalıdır. Nakliyeciler, üreticiler, kuruluş ve tesisler, faaliyetlerinin kaydını tutmalı ve belirlenmiş yetkili makamlara, istendiğinde bu bilgileri vermeye yükümlü olmalıdırlar. Yetkili makamlar ise tehlikeli atık yönetim planı hazırlamalı ve bu tip atıkları belirlemeli, bu tip atıkların paketlenmesi ve etiketlenmesi için gerekli prosedürleri geliştirmeli, denetleme ve izin sistemi oluşturmalı, bu tip atıkların üretiminin önlenmesi için çaba harcamalı ve uygulamaları düzenli olarak Avrupa Komisyonuna bir rapor halinde sunmalıdır.

  (AT) 1013/2006 sayılı Atıkların Taşınması Tüzüğü: Çerçeve kurallar ile ilgili bir diğer direktif ise atıkların gerek yerel, gerekse AB içerisinde taşınması ile ilgili ilkeleri ve kuralları ortaya koymaktadır. Atıkların nakledilmesini kontrol edecek sistemi kurmak amacıyla hazırlanmış ve atıkların AB’ye girmesi ve çıkması sırasında ve AB içerisindeki taşınması sırasında gözetleme ve denetleme şartlarını düzenlemek üzere yürürlüğe konmuştur. Tüzük, tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkları da kapsamaktadır.

  99/31/AT sayılı Düzenli Depolama Direktifi: Atık bertaraf metotlarından biri olan düzenli depolama ile ilgili düzenlemeleri yapmaktadır. Çevrede özellikle yüzey ve yeraltı sularında, toprak, hava ve insan sağlığı üzerinde meydana gelebilecek olumsuz etkileri önlemek ve azaltmak amacı benimsenmiştir. Düzenli depolama tesislerini atık türlerine göre, tehlikeli olmayan, tehlikeli ve inert (fiziki değişmeye müsait olmayan durağan atıklar) olarak sınıflandırmakta ve her sınıf için teknik ölçütler vermektedir.

   75/439/AET sayılı Atık Yağlar Direktifi: Atık yağların çevreye en az zarar vererek veya zarar vermeyerek toplanması, arıtılması, depolanması ve bertaraf edilmesi için gerekli düzenlemeleri içermektedir. Bu tip faaliyetlerin kaydı, izin prosedürleri ve takibi için neler yapılması gerektiğini kapsamaktadır. Yeni atık çerçeve direkifi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

   94/62/AT sayılı Ambalaj & Ambalaj Atıkları Direktifi: Direktifin amacı, ambalaj atıklarının çevre üzerindeki etkilerini azaltmak, bu tip atıkların üretimini azaltıp geri kazanım olanaklarını artırarak atık hiyerarşisini bu tip atıklar üzerinde uygulamaktır.

   2006/66/AT sayılı Atık Piller & Akümülatörler Direktifi: Bazı tehlikeli maddeler içeren pil ve akümülatör atıklarını iyileştirmek ve bertaraf yöntemlerini belirlemektedir. Üye devletler, bu malzemelerdeki ağır metal miktarını azaltmak için plan ve program yapmalıdır.

   96/59/AT sayılı PCB’ler & PCT’ler (poliklorinebifeniller ve poliklorineterifeniller) Direktifi: Çevreye ve halk sağlığına olumsuz etkiler yaratabilecek, yapımlarında poliklorlu bifenil ve poliklorlu terfenil içeren atıkların yönetilmesini içermektedir. PCB ve PCT içeren aletlerin atılma yöntemlerini ve kullanılmış PCB ve PCT’lerin bu maddelerden arındırılarak bertaraf edilme yöntemlerini belirlemektedir.

   2000/53/AT sayılı Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi: Direktifin amacı ömrünü tamamlamış araçların çevreye zararını en aza indirmektir. Direktif ayrıca ömrünü tamamlamış araçların bertaraf edilmesini azaltmayı ve bu konuda faaliyet gösteren işletmelerin çevresel performansını artırmayı hedeflemektedir. Üretici sorumluluğu ilkeleri de bu direktif içerisinde yer almaktadır.

   2002/96/AT sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direktifi: Direktif elektrikli ve elektronik ekipmanlar kapsamında spesifik olarak büyük ve küçük ev aletleri (bilgisayar, televizyon, buzdolabı, tıbbi aletler vb) dahil 10 ürün kategorisini kapsamaktadır. Üretici sorumluluğu ilkeleri içerisinde finansal sorumluluk, bilgilendirme ve etiketlendirme ile ilgili bilgiler içermektedir.

   2006/21/AT sayılı Maden Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar Direktifi: Direktifin amacı, Atık Çerçeve Direktifinin ilkelerine göre, maden endüstrisinden kaynaklanan atıkların çevreye olan etkilerini önlemek ve azaltmaktır. Direktif, işletmecilerin uygulanabilir en iyi teknikleri kullanarak çevreye verilen zararları önleme/azaltma için gerekli önlemleri almalarını, işletmeleri için atık yönetim planı hazırlamalarını, kazalara karşı politika ve acil önlem planları hazırlamalarını, izinlendirmelerini ve izinlendirme sırasında halkın katılımını içermektedir.

   Ayrıca atık sektörü mevzuatının diğer sektörlerdeki mevzuatla önemli bağlantıları vardır. 2008/1/AT sayılı Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Direktifi, Su Sektöründen bazı Direktifler ve Yatay Sektörden, Çevresel Etki Değerlendirme Direktifi ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Direktifi, düzenli depolama alanları ve yakma tesisleri gibi atık yönetimi seçenekleri üzerindeki etkileri dolayısıyla konuyla en çok ilgili olanlardır.

    AB mevzuatı ile ilgili bazı yararlı linkler:

   AB Çevre Komisyonu:  http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

   AB Life Programı: http://ec.europa.eu/environment/life/