Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kurallar?
At?k Yönetim Plan?
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj At?klar?
At?k Politikas?
Ömrünü Tamamlam?? Araçlar
Geri Kazan?m
Tehlikeli At?klar
At?k Lastikler
AB Mevzuat?
Kompostama
T?bbi At?klar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik At?klar?
Raporlar
At?k Piller
At?k Ya?lar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
KKTCdeki durum
 
DA?REM?Z?N YÜRÜTTÜ?Ü ATIK P?L PROJES?N?N AMACI

 

DA?REM?Z?N YÜRÜTTÜ?Ü ATIK P?L PROJES?N?N AMACI

 

Projenin amac? K.K.T.C.’de üretilen at?k pillerin yo?un ya?anan bölgelerden ayr? olarak toplanarak geçici depolanmas?d?r. Böylece halihaz?rda kar???k at?larak bir çok çevre sorununa neden olabilecek at?k piller, ayr? toplanacak ve pillerden kaynaklanan çevre sorunlar? asgariye inecektir. Ayr?ca pillerin ayr? toplanmas? ile toplumda piller konusunda fark?ndal?k yarat?lacak ve ileride yine kat? at?k konusunda ayr? toplama ile ilgili yap?lacak projelere örnek olabilecektir.

 

PROJEN?N KAPSAMI

 

Proje kapsam?nda yo?un nüfusun ya?ad??? bölgelere at?k pil toplama kaplar?n?n yerle?tirilmesi, yerle?tirilen kaplar?n dolmas? ve yeni at?k pil kutusu talebinin zaman Alo 123’e bildirilmesi ve Çevre Koruma Dairesi teknik ekiplerince at?k pillerin toplanarak geçici depolama merkezine ta??nmas?d?r.

 

Geçici depolama merkezine getirilen at?k piller, De?irmenlik bölgesinde bulunan, betonarme odalar içerisinde yer alan 700 litrelik çöp bidonlar?nda kötü hava ?artlar?na ve yang?na kar?? güvenli bir ortamda depolanmaktad?r.

 

 

BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALI?MALAR

 

At?k pillerin ayr? toplanmas? ile ilgili bugüne kadar baz? çal??malar yürütülmü?tür. 5 Haziran 2009 Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde ba?lat?lan proje kapsam?nda, baz? kamu kurumlar?na, ilk, orta ve lise okullar?na, baz? al??veri? merkezlerine toplama kaplar? yerle?tirilmi?tir. Ayr?ca baz? belediyelere, üniversitelere ve özel i?letmelere de at?k pil toplama kaplar? verilmi?tir.

Ayr?ca Bakanl???m?z, önce Sivil Savunma, daha sonra ise Kuzey K?br?s Telsim ve Ayd?nl?k Yar?nlar Hareketi ile i?birli?i yaparak projeyi geni?letmi?tir. Tüm KKTC genelindeki okullara, resmi Dairelere, talep eden askeri birliklere, vatanda?lar?m?za at?k pil kutusu verilmi?tir. Dolan at?k pil kutusunun bo?alt?lmas? için Alo 123 Çevre hatt?n? ücretsiz olarak arayabilirsiniz.