Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kurallar?
At?k Yönetim Plan?
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj At?klar?
At?k Politikas?
Ömrünü Tamamlam?? Araçlar
Geri Kazan?m
Tehlikeli At?klar
At?k Lastikler
AB Mevzuat?
Kompostama
T?bbi At?klar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik At?klar?
Raporlar
At?k Piller
At?k Ya?lar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Teknik Bilgiler
 
TEKN?K B?LG?LER

Biyolojik olarak bozunabilir at?klar kaynakta ayr? toplan?p kompost üretiminde kullan?ld??? zaman depolama alan?na gidecek çöp miktar? yar? yar?ya azalt?labilir.

Biyolojik olarak bozunabilir çöplerde C/N oran?, genelde 22 ila 48 aras?ndad?r. C/N oran?n?n 35’den daha büyük olmas? halinde kompost reaksiyonunun optimum ?artlarda cereyan edebilmesi için reaktördeki komposta azot beslemesinin yap?lmas? ?artt?r. Kompost üretimi için optimum C/N oran?n?n 25 ila 35 aras?nda olmas? tavsiye edilir. Kompostun C/N oran?n?n 25’in alt?nda olmas? tavsiye edilmektedir.

At?k içindeki nem oran? %45 ila %60 aras?nda olmas?nda yarar vard?r. At?k içindeki nem oran? dü?tükçe %35’den dü?ük oldu?u zaman çöpün biyolojik olarak parçalanmas? çok zorla??r. Çöp kuru demektir. Nem oran? %65’in üstünde oldu?u zaman da aerobik biyolojik faaliyet anaerobik faaliyete dönü?ür. Bu da istenmeyen bir olayd?r. Çöp içindeki nem oran?n?n %50 civar?nda olmas? tavsiye edilir.

Çöpün optimum pH aral???n?n 7 ila 9 aras?nda, özellikle 7-7,5 aras?nda olmas? tavsiye edilir. Bu pH aral???nda çal???lmas? amonyak buharla?mas? azalt?r. Çöpün pH’?, 5 den dü?ük oldu?u zaman anaerobik faaliyet aktif hale geçer, buda istenmeyen bir olayd?r.

Çöp içinde on a??r metalin (nikel, kadmiyum, kur?un, bak?r, c?va, çinko, krom (IV), arsenik gibi) konsantrasyonu çok önemlidir. Bu on a??r metalin konsantrasyonu, hem kompostun kalitelisi hem de toprakta kullan?m? için fevkalade önemlidir. Komposttun tar?m arazisinde verimli bir ?ekilde kullan?lmas? için biyolojik olarak bozunabilir at?k içinde a??r metal miktar? s?n?rl? olmal?d?r. Kompost üretiminde kullan?lacak biyolojik olarak bozunabilir at?k içinde arsenik, kadmiyum ve c?va miktar? 2 mg/kg fazla olmamal?d?r.

Amerika Çevre Ajans? (EPA) ile Avrupa Birli?inde, kompost içindeki a??r metallerle ilgili s?n?r de?erleri Tablo 1’de verilmi?tir.

Tablo 1. Kompost ?çindeki A??r Metallerle ?lgili S?n?r De?erleri

Parametreler

Birim

EPA S?n?f

EU S?n?f? I

EU S?n?f? II

Bak?r

mg/Kg KM*

100

100

150

Çinko

mg/Kg KM*

350

200

400

Kur?un

mg/Kg KM*

150

100

150

Kadmiyum

mg/Kg KM*

1,5

0,7

1,5

C?va

mg/Kg KM*

1

0,5

1

Nikel

mg/Kg KM*

50

50

75

Krom

mg/Kg KM*

100

100

150

Selenyum

mg/Kg KM*

2

N/A

N/A

Arsenik

mg/Kg KM*

15

N/A

N/A

Molibden

mg/Kg KM*

5

N/A

N/A

KM: Kuru bazda Kompost Maddesi, EU S?n?f? I: Avrupa Birli?i Biomass Direktifi, EU S?n?f? II: Avrupa Birli?i Biomass Direktifi

Çöpte ve kompost içinde a??r metal miktarlar? üçer ayl?k aral?klarla ölçülmelidir.

Piyasaya sürülen kompost içinde, cam, cüruf, metal, plastik, lastik, deri gibi seçilebilir maddelerin toplam a??rl???n %2’yi geçmemelidir.

Kompost içinde organik madde oran? kuru bazda en az % 35 oran?nda olmal?d?r.

 

(Bu yaz? Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün Kompostla?t?r?labilir At?klar yaz?s?ndan faydalan?larak haz?rlanm??t?r.)