Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kurallar?
At?k Yönetim Plan?
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj At?klar?
At?k Politikas?
Ömrünü Tamamlam?? Araçlar
Geri Kazan?m
Tehlikeli At?klar
At?k Lastikler
AB Mevzuat?
Kompostama
T?bbi At?klar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik At?klar?
Raporlar
At?k Piller
At?k Ya?lar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
ATIK LAST?KLER?N GER? KAZANILMASI
 
At?k lastiklerin geri kazan?lmas? yöntemleri günümüzde giderek çe?itlenerek yayg?nla?maktad?r. Hurda lastiklerin geri kazan?lmas? bütün halden-toz hale kadar, çe?itli boyutlar için yap?lmaktad?r.

 

Bütün haldeki hurda lastiklerin geri kazan?lma uygulamalar?:

 

- Oyun parklar?

- Motorlu spor alanlar?

- Deniz k?y?s?nda gemi yana?ma noktalar?

- Toprak erozyonu önlemede

- Zeminin su oymas?na kar?? köprü ayaklar?n?n kaplanmas?

- Araç park alanlar?

- Deniz k?y?s?nda dalga k?r?c? olarak

- Su ortamlar?nda canl? ya?am?n?n geli?mesi için bentik alanda

- ?ev stabilizasyonunda (çelik teller ile birbirine ba?lanm?? olarak)

- Yol stabilizasyonunda (çelik teller ile birbirine ba?lanm?? olarak)

 

?ri parçalar haline getirilen at?k lastiklerin kullan?ld??? alanlar:

- Çöp depo yerinde s?z?nt?suyu toplama tabakas? te?kili

- Çimento fabrikalar?nda yak?t olarak

- Elektrik üretimi maksatl? termik santrallerde yak?t olarak

- Is?, buhar ihtiyac? için ka??t vb. endüstriyel sektörlerin kazanlar?nda yakma

K?r?nt? ve toz haldeki kullan?m alanlar? çok daha geni? olup, a?a??da s?ralanm??t?r:

 

- Otomobil Endüstrisinde:

·         Kay??lar

·         Oto fren balatas?nda ba?lay?c?

·         Oto tamponlar?

·         Araba kaportas?nda s?zd?rmazl?k contalar?

·         Araç içi paspaslar

·         Contalar

·         Darbe absorblay?c?lar

·         Teker arkas?nda çamur/su s?çramas?n? önleyen lastik perdeler

·         Araç lastikleri ve ?ç lastikler

·         Gemi raspa malzemesi

 

- Spor Alanlar? Yüzeylerinde:

·         Atletizm parkuru

·         Golf ilk vuru? alanlar?

·         Kre? oyun alanlar?

·         Rerkreasyon alanlar?

·         Çim bowling alanlar?

·         Tekne içinde kaymay? önleyici yüzey

·         Okul spor alanlar?

·         Yüzme havuzu çevresi ve bahçe içi yollar

·         Tenis ve basketbol sahalar?

·         Yürüyü? parkurlar?

 

- ?n?aatlarda ve ?n?aat Malzemesi Üretiminde:

·         Tutkallar ve izolasyon s?v?lar?

·         Teneke içi reçine kaplamas?

·         Hal? taban?

·         Genel ekstüzyon ürünleri

·         Genel döküm kal?p ürünleri

·         Baraj, depo, havuz, at?k bertaraf sahas? ve çat? s?zd?rmazlar? ve örtüleri

·         Paspaslar

·         Bina zemin kaplamalar?

·         Su basman? su önleyici

·         Contalar

·         Hastane, endüstri ve banyo zeminleri Insulation

·         Kümes hayvan? altl?klar?

·         Kaymay? önleyici yüzey malzemesi

·         ?n?aat boyas?

·         Ba?lant? noktas? briketi

·         Zemin yükseltme

·         Çat? kiremitleri

·         Vibrasyon gidericiler

·         Çat? ve duvarlarda su izolasyon madde

 

- Zemin ve Asfalt Uygulamalar?:

·         Drenaj borular?

·         Civa ve metalik yüzeyler için filtreleyici malzeme

·         Poroz sulama borular?

·         Demiryolu ray ba?lant?lar?

·         Karayolu in?as? ve tamiri

·         Asfalt yol çatlaklar? kapama malzemesi

·         Karayollarda lastik katk?l? asfalt

·         Toprak iyile?tirici ve zemin örtüsü

·         At yar?? pisti malzemesi

·         Toprakalt? drenaj?

·         Malzeme yönlendirme bacalar? da??tma zemini

·         Trafikte araç ve insan geçi? barikatlar?

 

- Termoplastik Elastomerik Ürünler:

·         Oto parçalar?

·         Radyo, TV vs. parçalar?

·         Kablo yal?tkan?

·         Hal? kayma önleyicileri

·         Boru biçimli çekme malzeme

·         Esnek lastik uygulamalar?

·         Dökümle ?ekillendirilmi? in?a ürünleri

·         ?zolasyonlar

·         Yar? haval? tekerler

·         ?çi dolu endüstriyel tekerler

·         Tepsiler, bidonlar ve kutular