DOĞAL HAYAT ŞUBESİNİN GÖREVLERİ

Biyolojik çeşitliliği koruma kurallarına uyumu izler. Biyolojik çeşitlilik ağını tamamlamak amacıyla koruma altına alınacak alanlar belirler. Biyolojik çeşitlilik ağındaki tüm alanlar için yönetim planları hazırlar.  

Yönetim planının kapsadığı, biyolojik çeşitlilik ağı üzerinde önemli etkisi olabilecek plan, proje ve faaaliyetler için Ekolojik Etki Değerlendirme yapar.

Deniz ortamındaki de dahil, koruma altındaki flora ve fauna ile ilgili yapılacak her türlü bilimsel araştırma, adaptasyon ve iyleştirme çalışmaları için izin verir.

Uluslararası koruma sözleşmeleriyle belirlenen bölgelerdeki koruma ve kullanma esaslarını Çevre Yasası'nı dikkate alarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak.

Kendi konularındaki çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak.

Uluslararası sözleşmeyle koruma altına alınan canlı türleri (flora, fauna) ile alanların (habitatların) korunması konusunda tedbirler almak.

İklim değişikliğinin ülkemiz su kaynakları, ekosistemleri ve biyotası üzerindeki etkilerini azaltmak ve karşı koymak için adaptasyon önlemleri alır.

Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Dairenin belirlediği çevre politikalarının amaçlarına ve ulusal planlarda önerilen hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için ülkenin öncelikli çevre araştırma alanlarını ve araştırma programlarını belirlemek ve bu doğrultuda araştırma projelerinin hazırlanmasını, satın alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.