ATIKSU NEDİR , ATIKSULAR NASIL ARITILIR ?

18/2012 sayılı Çevre Yasasına göre:

ATIKSU İLE İLGİLİ TANIMLAR
“Evsel Atık Su”, yerleşim alanları ile hizmetlerden gelen ve ağırlıklı olarak insan metabolizması ile evsel faaliyetlerden kaynaklanan atık suyu anlatır.
“Endüstriyel At
ık Su”, evsel atık su veya sızan yağmur suyu olmayan, herhangi bir ticaret veya endüstrinin yürütülmesinde kullanılan binalardan boşaltılan herhangi bir atık suyu anlatır.
“Kentsel At
ık Su”, evsel atık su veya evsel atık ve/veya sızan yağmur suyu karışımını anlatır.
“Uygun Arıtma”, ilgili tüzük ve/veya düzenlemelere uygun şekilde kentsel atık suyun arıtılmasını ve bir süreç ve/veya bertaraf sisteminin kullanılmasıyla kalite amaçlarına uyacak şekilde çevreye verilmesini anlatır.

ATIKSU
İLE İLGİLİ PRENSİPLER
İç yüzey suları, yeraltı ve kıyı sularının kirlenmesini önlemek, kirliliğe neden olan maddeleri kontrol etmek ve kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenecek ilke ve esaslar, iç yüzey suları ve kıyı yüzey suları dâhil olmak üzere çevreyi korumak için uygun teknolojiler belirlenir ve önlemler alınır.
Atık su, bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerde ve düzenlemelerde belirlenen uygun su kalitesi standartlar
ına ulaşmak amacıyla arıtılır. Özellikle, yüzme suyu olarak kullanılan sulara deşarj edilen atık sular insan sağlığını korumak için gerekli standartlar doğrultusunda arıtılır.
Bu Yasa ve bu Yasa uyayınca çıkarılması öngörülen tüzüklerde ve düzenlemelerde belirlenen genel kalite standartlarına uygun olarak arıtılan atık sular uygun olan durumlarda yeniden kullanılır.

ATIKSU
İLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR

Çevre Koruma Dairesi:
(A) At
ık suların yönetimi ve kontrolü ile ilgili Yasada ve Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerde belirlenen tüm kuralları uygular ve izler.
(B) At
ık su deşarjı izni, arıtma tesisleri proje izni ve septik maddelerin veya diğer atık suyun taşınması için izin başvurularını inceler ve önerilen koşulları değerlendirerek izin yetkisini kullanır.
(C)
İş termin planlarını gözden geçirir, koşulları ve zaman çizelgesini onaylar ve uygulanmasını izler.

Belediyeler:
(A) Kanalizasyon sistemleri ve ar
ıtma tesislerinin inşa edilmesini, bakımının, tamirinin ve yenilenmesinin yapılmasını ve öngörülen standartlara uygun olarak çalıştırılmasını sağlar.
(B) Kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesislerinden gelen deşarjların ilgili deşarj onay standartlarına uyumlu olmasını sağlamak amacıyla deşarjları belirtilen standartlara uygun olarak düzenli bir şekilde izler ve Çevre Koruma Dairesine bilgi verir.
(C) Yapılan tüm yeni septik tankların belirtilen standartlara uyumlu olmasını sağlar.
Sağlık işleriyle görevli Bakanlık, kamunun bilgilendirilmesi de dahil, yüzme suyuyla ilgili bu Yasada ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüm kuralları izler ve uygular.

ATIKSU ŞUBESİNİN GÖREVLERİ

  • Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz, toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak ve bu çerçevede gerekli tedbirleri belirlemek,
  • Su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, su kaynakları ile toprak kaynakları ve toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak,
  • Tesislere deşarj izni verilmesi çalışmlarını yürütmek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek,
  • Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek,
  • Müdürlüğünün denetiminde görev alanına giren konularla ilgili tespitte bulunmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlarla istişarede bulunmak,
  • şubesi ile ilgili yapılan işlerin zamanında ve standartlara uygun olarak ve nitelikli bir biçimde yapılmasını sağlamak ve denetlemek;

Şubesi ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak.