Türkçe | English 
 
   
ÇED
Çed Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Halkın Katılımı Toplantıları
Dökümanlar
Personellerimiz
ÇED SÜRECİ
İstatistik Bilgiler
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

ÇED süreci, pek çok aşamadan oluşmaktadır. ÇED'in en önemli özelliklerinden birisi ilgili taraflar ve halkın görüşlerinin ve kaygılarının dikkate alınabilmesi için sürece katılım sağlanmasıdır. (Halkın Katılım Toplantısı)

ÇED Raporu’nun amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

ÇED Raporu’nun temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliğioluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir.

Bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci dünyada bütüncül - önleyici çevresel planlama konusunda kullanılmakta olan en etkin çevre yönetimi aracıdır.

1969 yılında ABD’de yürürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environmental Policy Act) kapsamında dünya ile tanışan ve gerek ABD, gerek AB ülkeleri, gerekse diğer dünya ülkelerinde halen en etkin çevre yönetim aracı olarak yerini alan ve gün geçtikçe de bu yeri sağlamlaştıran ÇED, Ülkemizde 1998 yılından bu yana 18/12 sayılı Çevre Yasasının 52. maddesi uyarınca hazırlanan ÇED Tüzüğü kapsamında uygulanmaktadır.Çevre Koruma Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasasına görev ÇED Şubemizin görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili yapılan işlerin zamanında ve standartlara uygun olarak ve nitelikli bir biçimde yapılmasını sağlamak;

  • Çevre kirliliğinin azaltılması veya bertaraf  edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek tedbirler almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, kriter ve standartları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek;

  • Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve şubesi içinde uygulanmasını sağlamak;

  • Dairenin belirlediği çevre  politikaları amaçlarına ve ulusal plânlarda önerilen hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak üzere ülkenin öncelikli çevre araştırma programlarını belirlemek ve bu doğrultuda araştırma projelerinin hazırlanmasını, satın alınmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak;

  • Yürütülen araştırma program ve proje faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek;

  • Dairenin diğer şube amirleri ile gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak;

  • Şubesi ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak;

  • Şubesi ile ilgili eğitim çalışmalarını yürütmek;

  • Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek