Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kuralları
Atık Yönetim Planı
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj Atıkları
Atık Politikası
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Kazanım
Tehlikeli Atıklar
Atık Lastikler
AB Mevzuatı
Kompostama
Tıbbi Atıklar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik Atıkları
Raporlar
Atık Piller
Atık Yağlar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
KKTC Atık Politikası
 
K.K.T.C. ATIK POLİTİKASI

 

K.K.T.C. “Çevre Politikası” sürdürülebilir kalkınma, Avrupa Birliği’ne uyum, ve ortaklaşa çevre yönetimi olmak üzere üç ana prensibi içermektedir. Bu üç prensip atık yönetim sektörü dahil tüm çevre sektörleri için geçerlidir.

 

Atık sektörü, çok değişik kaynaklardan ve atık yönetim uygulamaları dahil tüm atık çeşitlerini kapsamaktadır. Evlerden, sanayi ve ticari tesislerinden çıkan atıklar, mümkün olduğunca kaynağında önlenmeli, en aza indirilmeli, geri kullanılmalı, geri kazanılmalı ve geri dönüştürülmeli, nihayetinde güvenli bir şekilde bertaraf edilmeli, kısacası, etkili bir şekilde yönetilmelidir.

 

Uygun olmayan atık yönetimi, sadece fiziki çevreyi değil, flora, faunayı, doğal yaşamı ve insanların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Atıklar, kötü görüntüsü ve yarattığı bir çok soruna ek olarak, ülkemizin kıt doğal su kaynaklarını da içilmez ve kullanılamaz hale getirebilmektedir.

 

Tüm atık çeşitlerinin etkin yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Atık üreten tüm faaliyetler, atık miktarlarını ve çevreye olan etkilerini en aza indirmeli, bu faaliyetleri ekonomik, sosyal ve çevresel olarak daha sürdürülebilir hale getirmeli ve yaşam döngüsü düşünülerek doğal kaynakları koruyacak şekilde düzenlenmelidir. Atıklarını etkin yönetmeyen bir sanayi, ekonomik olarak da kaynaklarını etkili olmayan şekilde yönetmektedir. Uygun olmayan atık yönetimi, fark edilmese de, toplumların ekonomik ve sosyal kayıplarının başlıca nedenlerindendir. Bu nedenle, atıkların sebep olduğu sorunlarla ilgili bilinç artırma ve toplum genelinde de atık yönetimi ile sürdürülebilir yaklaşım geliştirilmelidir.

 

Hedeflenen amaçlara ulaşmak için,

 

1-                 Kuzey Kıbrıs’ın atık yönetimine ilişkin özel konular ve kısıtlamalar tanımlanacaktır. Bu konular ve kısıtlamalar, uygun atık yönetimindeki eksik faaliyetleri, az nüfusa sahip olduğumuzdan dolayı atık yönetimindeki ekonomik ölçeğin getirdiği zorlukları ve atıkların meydana getirdiği diğer sorunları içerecektir.

2-                 Sürdürülebilir atık yönetiminin, ekonomik, sosyal ve çevresel tüm faktörleri hesaplanacaktır. Bununla ilişkili olarak, ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaçlarının gerçekten sürdürülebilir olması için, atık yönetim faaliyetleri, standartları ve uygulamaları benimsenecektir.

3-                 Prensiplerin, uygulamaların ve sürdürülebilir atık yönetiminin diğer tüm politikalarımızla ve özellikle imar, turizm, sanayi, tarım ve enerji politikalarımızla bütünleştirilecektir. Ayrıca kamu hizmetlerinin ve bireylerin, atık yönetimi ile ilgili üretim davranışlarına değişiklik getirilecektir.

4-                 Geri kullanma, geri dönüşüm ve geri kazanma gibi atıkların değerlendirilmesi ile eko-verimlilik üzerinde durarak, uygulamada atık üretimini ve çevreye etkisini en aza indirerek, atıklar sürdürülebilir bir şekilde yönetilecektir.

5-                 Piyasa, hem kamusal halk düşüncesi değiştirilerek ve ihyiyaçlara göre çalışmalar yapılarak geliştirilecek, hem de sürdürülebilir atık yönetimi ilerletilirek ve uygun fiyatlarla desteklenerek, etkili atık yönetimini çalıştıracak şekilde cesaretlendirecektir.

 

Atık yönetim sektörünün mevcut politikaları, yasaları, idari yapısı ve kaynakları, AB standartları ile uyumlaştırılacak ve etkili bir şekilde uygulanacaktır. Düzenli depolama alanları, kompost tesisleri ve geri kazanım tesisleri gibi geliştirilmiş atık yönetim altyapısının oluştutu için gerekli kaynaklar sağlanacak ve uygun olmayan atık yönetiminden dolayı oluşan sorunların belirlenerek çevreye etkisi en aza indirilecektir. Bu amaçları başarmak için;

 

1-                 AB atık yönetimine ait ilgili tüm yasal mevzuatın uygulanması için bir program hazırlanacak ve programın tanımlanan zamanda etkili bir şekilde uygulanması için gerekli olan kaynaklar ayrılacaktır.

2-                 Eylem planının temelinde, AB atık yönetim politikalarının prensipleri olan atık yaşam döngüsü, yönetim hiyerarşisi (kaynağında önlemek, azaltmak, geri kullanmak, geri dönüşüm, geri kazanmak, düzenli depolama), kirleten öder, ihtiyatlık ve üreticinin sorumluluğu prensibleri benimsenecektir.

3-                 Mevcut yasalar ve yeni yasalar, bu prensipleri içerecek şekilde yenilenecek ve/veya hazırlanacaktır.

4-                 Gerekli becerileri ve kaynakları içeren, sorumluluklar arasında çatışma, boşluk ve politik etki yaratmayacak uygun idari yapı oluştulacak ve atık yönetim yasalarının düzgün uygulanması ve yaptırımı sağlanacaktır.

5-                 AB standartlarını yakalayacak bir atık yönetim altyapısı ve özel atık çeşitleri için “Atık Yönetim Yatırım Programı” uygulanacaktır. Program, atık geri kazanım ve dönüşüm ve düzenli depolama ve kompostlama seçenekleri gibi güvenli atık bertarafını kapsayacaktır.

6-                 Atıkların çevreye olan etkilerini en aza indirmek ve atıkları değerli bir kaynak olarak kullanmak için, AB’nin en iyi uygulamaları ve sürdürülebilir atık yönetim standartları, ekonominin tüm sektörlerinde uygulanacaktır.

 

Etkili ve etkin ortaklaşa atık yönetim stratejisi ve planlarını uygulayabilmek için, toplumda geniş bir kitleyi temsil eden değişik paydaşları içeren ve bilgilendiren etkili “Ortaklaşa Çevre Yönetimi Sistemi” uygulanacaktır. Sistem, merkezi ve yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve halkı içerecektir. Toplum genelinde uygulanacak atık yönetim uygulamaları ile ilgili bilgilendirme ile beraber paydaşlar, yeni uygulanacak politikaların ve yatırımların uygulanmasında karar alma mekanizmalarına etkin bir şekilde dahil edilecektir.

 

Etkili ve etkin ortaklaşa atık yönetimi gerçekleştirmek için;

1-                 Etkili atık yönetimini daha sürdürülebilir şekilde uygulamak için tüm paydaşların ortaklaşa çalışacağı özel, kısa dönemli konularda ve daha uzun dönemli konularda sorumluluklar paylaştırılacaktır.

2-                 Atık yönetimi ve yönetimin etkileri konularında, toplum genelinde bilinç geliştirilecektir.

3-                 Atık yönetim standartları ve uygulamaları konularında, genel ve sanayi sektörü içerisinde özel işletmeler ve projeler veya atık faaliyetleriyle ilgili güncel bilgiler sağlanacaktır.

4-                 Atık politikaları, yasaları, stratejileri ve planları dahil atık yönetim karar mekanizmalarında, diyalog grupları ve danışma platformları vasıtası ile vatandaşların ve diğer paydaşların aktif katılımı için çaba harcanacak ve cesaretlendirilecektir.