Türkçe | English 
 
   
Katı Atık Şubesi
Katı Atık Ana Sayfa
Tüzükler
Faaliyetler
Resim Galerisi
Haberler
Yasalar
Asbest Kurallar?
At?k Yönetim Plan?
Dairemizden izinli firmalar
Ambalaj At?klar?
At?k Politikas?
Ömrünü Tamamlam?? Araçlar
Geri Kazan?m
Tehlikeli At?klar
At?k Lastikler
AB Mevzuat?
Kompostama
T?bbi At?klar
Dökümanlar
Elektrik ve Elektronik At?klar?
Raporlar
At?k Piller
At?k Ya?lar
 
kullanıcı adı: 
şifre: 
 
 
Şikayet / Öneri Formu
Her türlü Şikayet ve Önerilerinize
her zaman açığız....
 
Ambalaj At?klar?
 

Dairemiz, ambalaj at?klar? ile ilgili çal??malar?na AB uzman? katk?lar?yla bir süreden beridir devam etmektedir. Yap?lan çal??malar sonucunda taslak bir strateji haz?rlanm??t?r. Taslak strateji a?a??da verilmi?tir.

Stratejinin temel bile?enleri ise;

(Geni?letilmi?)Üretici Sorumlulu?u (ÜS) Nedir?

(Geni?letilmi?) Üretici Sorumlulu?u (ÜS) " bir ürünün toplam çevresel etkisini azaltmak ve ürünün tüm ya?am döngüsü için sorumlulu?unu  ve özellikle geri alma (take-back), geri dönü?üm ve nihai bertaraf için ürünün sorumlulu?unu üreticisine veren” bir stratejidir. Stratejinin haz?rlanma sebebi ise “ üründen olu?an çevrensel maliyetlerin hayat döngüsü boyunca pazar fiyat?na entegre edilmesi” içindir.[1] Üretici Sorumlulu?u (ÜS) AB Direktiflerinde uygulanan bir prensipdir ve Ambalajlarda, Ambalaj At?klar?nda, Elektrik ve Elektronik At?klarda (EEA), At?k Pil ve Akümülatörlerde ve Hurda Araçlarda uygulan?r.

AB Ambalaj ve Ambalaj At?klar? Direktifi özel sektörde ambalajlar? azaltmay? hedefler. Çevre dostu ve geri dönü?türülebilir ambalaj malzemesi kullan?m?n? te?vik eder. Tehlikeli maddelerin kullan?m?ndan kaç?n?r. Geri dönü?üm için ambalajlarda etiketleme yapar. Tüketici dostu geri dönü?üm sistemlerini kurar ve ambalajlar?n belli bir miktar?n? geri dönü?türür veya geri kazandirir. Yeniden kullan?m, azaltma, geri dönü?üm, geri kazan?m ve bertaraf nihayet yoluyla at?k yönetim hiyerar?isinin uygulanmas?n? destekler.

Üretici sorumlulu?unda ve ambalaj at?klar?nda aktörler kimlerdir?

Üretici Sorumlulu?u 18/2012 Çevre Yasas?ndaki 7’inci maddenin 4’üncü f?kras?na göre “Üreticiler, ithalatç?lar ve da??t?mc?lar ömrü dolmu? olan ürünlerinin toplanmas?n?, ta??nmas?n?, de?erlendirilmesini, geri dönü?türülmesini ve çevreye zarar vermeyecek ?ekilde bertaraf ettirilmesini sa?lamakla sorumludurlar.” demektedir.

Gelecekteki AB Direktifine  uyumlu “ Ambalaj ve Ambalaj At?klar?” tüzü?üne göre piyasaya ilk kez ambalaj veya ambalajlanm?? ürün süren ekonomik aktörler geridönü?ümden/geri kazan?lmas?ndan, at?k ambalajlar?n toplanmas? için finansman?ndan ve tüm bu sistemlerin düzenlenmesinden sorumludur. Ekonomik Aktörler ise:


?thalatç?lar ve ambalaj üreticileri

?thalatç?lar ve paketlenmi? malzemelerin üreticileri, doldurucular

Da??t?c?lar / Toptanc?lar

Perakendeciler, geri alma sistemleri kurmak ve i?letmek, kendi ambalaj at?klar?n? yönetmek ve gerekli verileri bildirmekle yükümlü olacakt?r.

Tüketiciler, ambalaj at?klar?n?n ayr? ayr? toplanmas? için kullan?labilir hale getirmek ve-geri getirme kumbaralar?  kullanmalar? zorunlulu?u vard?r.Belediyeler ambalaj at?klar?n?n ayr? toplanmas? için kat?labilir.
Toplay?c?lar ambalaj at?klar? toplayan, ön-muamele yapan ve ula??m için haz?rl?k yapanlard?r.


Bu kapsamda, KKTC’de bulunan geri dönü?üm ?irketleri at?k toplay?c?lar olarak kabul edilip, faaliyetleri toplama i?leminin yan? s?ra zaman zaman yeniden kullan?ma haz?rl?k a?amas?n? da içerir.


Geri dönü?üm faaliyeti yürütenler; bir üretim i?leminde ambalaj at?k maddelerini yeniden i?leyenlerdir.

Toplay?c?lar ve geri dönü?üm faaliyeti yürütenler; ambalaj at?klar?n?n toplanmas?n? sa?lamak, geri dönü?üm/geri kazan?mdan ve maliyeti kar??lamaktan yükümlü olanlar (üretici, ithalatç?, da??t?mc?) taraf?ndan sözle?meli olarak çal??t?r?labilir.