Derin Deşarj Yapan Tesislere Yönelik İdari ve Teknik Usuller Yönetmeliği

Derin Deşarj Yapan Tesislere Yönelik İdari ve Teknik Usuller Yönetmeliği, 14 Aralık 2022 tarihli ve 287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğe göre:

 

Ters ozmoz, soğutma suyu ve/veya Daireden izinlendirilmiş arıtılmış atık suyu derin deniz deşarj yapan tüm mevcut ve/veya yeni tesisler ve/veya Dairenin onaylayacağı gönüllü olarak Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kurmak isteyen tesisler bu Yönetmelik kapsamındadır.

 

Bu kapsamda:

  1. Ters ozmoz, soğutma suyu ve Daireden izinlendirilmiş arıtılmış atık suyu derin deniz deşarj yapan tüm mevcut ve/veya yeni tesisler ve/veya Dairenin onaylayacağı gönüllü olarak Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kurmak isteyen tesisler bu Yönetmelik kapsamındadır ve Daire’den çıkış suyu kalitesini ve diğer şartları kapsayacak izin almak ve sürekli atık su izleme sistemi kurmak zorundadır.
  2. Deşarj izni alacak ve/veya almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Daire’ye yazılı bir başvuru yaparak izin almak zorundadır.

 

Başvuru

Bu nedenle Yönetmelik kapsamına giren tesisler, Çevre Koruma Dairesine başvuru yapmak zorundadır. Mevcut tesisler için başvuru son için son süre 14 Mart 2022 tarihidir.

Daireye yapılacak izin başvurusu aşağıdaki bilgileri içermelidir:

(1) Arıtma tesisinin bulunduğu alanın adresi;

(2) Arıtma tesisisinin bulunduğu alanı, arıtma tesisin konumunu, ve önerilmiş olan ve/veya hali hazırda deşarj noktalarını gösteren bir harita veya plan

(3) Arıtma tesisinin konumu ve dahil olduğu belediyenin ismi,

(4) Arıtma tesisi kapasitesi ve proses şeması;

(5) Arıtma tesisinden yapılan ve/veya yapılacak olan deşarjların niceliği, niteliği ve deşarj noktası,

(6) Varsa numune alma noktaları ve/veya kurulması planlanan numune alma noktaları;

(7) Başvuru sahibinin başvurunun değerlendirilmesi sürecinde dikkate alınmasını istediği tüm ek bilgiler;

(8) Acil durumlarda yapılacak işlemler ve arıtma tesisinin kazaları önleyip, sonuçlarını kısıtlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı bir şekilde işletildiğini temin eden önlemler;

(9) Çevresel Etki Değerlendirme veya Çevresel Etki Değerlendirme Ön Araştırma raporu var ise konu rapor ve taahütname;

(10) Tesisin geriye dönük var olan en az bir (1) yıllık iç izleme verileri, atık su karakteri ve girişim unsurları

(11) Derin deşarj hattı ile ilgili detay proje

(12) Sürekli atık su izleme sistemi proje başvuru dosyası.

Başvuru ile ilgili Başvuru Forum Örneği Belgeler bölümünde verilmiştir.

 

Bir başvuru iki adet basılı nüsha ve bir adet elektronik nüsha olarak ibraz edilir. Daire başvuruyu bir ön denetime tabi tutar. Başvurunun ibraz edilmesiyle beraber, başvuru sahibine başvurusuna ait dosya numarasının bulunduğu bir belge verilir. Daire, başvuruyla ilgili, gerekli gördüğü takdirde diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi isteyebilir. Daire, başvuru belgelerinde belirtilen durum ile fiili durumun örtüşmesini kontrol etmek üzere tesisi ziyaret edebilir. Daire, başvuru sahibine ilaveten, ilgili kurum veya kuruluşları da saha ziyaretine katılmaları için davet edebilir.

 

Halkın görüşlerinin alınması

İzne yönelik tamamlanmış bir başvuru, halkın ve başvurudan etkilenme olasılığı bulunan komşuların bilgi edinmesi amacıyla kamunun erişimine açılır. Bu amaç doğrultusunda, Daire kendi internet sayfasında sözkonusu başvurunun bir duyurusunu yayınlar. Aynı başvuru Daire’nin binası dahilinde halkın erişimine açılır.

Duyurulduğu tarihten itibaren on günlük bir süre boyunca herkesin başvuruya yönelik yazılı yorumda bulunmasına izin verilir. Bu süre sonunda Daire’ye herhangi bir yorum göndermeyen kurum, kuruluş veya gerçek kişilerin başvuruya yönelik hiçbir yorumunun olmadığı kabul edilir.

Halkın yapmış olduğu yazılı görüşler Daire tarafından değerlendirilir ve uygun olanları izne koşul olarak eklenir.

Mevcut tesislerin izin alma sürecinde de bu madde kuralları uygulanır.

 

Verilecek iznin koşulları

Bir atık su arıtma tesisi izni asgari olarak aşağıda belirtilen koşulları içerir:

(1) Arıtılabilecek olan atık su miktarı,

(2) Arıtma tesisinden deşarj edilecek olan arıtılmış atık suların sınır değerleri,

(3) İzleme ve denetleme prosedürleri,

(4) Arıtma tesisinin kazaları önleyip, sonuçlarını kısıtlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı bir şekilde işletildiğini temin eden önlemler,

(5) İzinde belirtilen sürede Daireye rapor vermek için işletmeciye gerekli olan rapor gereklilikleri;

            (A) Arıtılmış atık su miktarları,

            (B) Arıtılmış atık suyun izleme sonuçları,

            (C) Arıtılmış atık suyun güzergahı ve

            (Ç) Arıtma çamuru yönetimi.

(6) İç denetim zorunluluğu olup olmadığını, var ise iç denetim koşulları;

(7) Deşarjdan önce denetlenmesi ve numune alınması amacıyla kullanılacak uygun nokta veya noktalar;

(8) Numune alma noktası, numune bacası, debi ölçer, ve diğer konular;

(9) Derin deşarj hattı ile ilgili kurallar

(10) Kurulacak olan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi teknik özellikleri ve sistem ile ilgili diğer prosedürler,

(11) İzleme yöntemleri

(12) Dairenin uygun göreceği diğer ek koşullar.

Daire gerekli gördüğü hallerde izne ek koşullar koyabilir

 

Sürekli Atık Su İzleme Sistemi

Sürekli Atık Su İzleme Sistemi:

(1) Daire, sürekli atık su izleme sistemi ile ilgili kuralları belirler.

(2) Sürekli atık su izleme sistemi ile ilgili detaylı kurallar Ek 3’de verilmiştir.

(3) Daire, yerinde tespitlerde Ek 3’de verilen detaylı kurallarda değişiklik yapabilir.

(4) Daire, tesislerin Dairenin sistemine bağlanması için gerekli işlemleri yapar.

(5) Sürekli atık su izleme sistemi ile ilgili tüm masraflar tesis sahibi tarafından karşılanır.

 

Son Kurallar

Mevcut tesisler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç (3) ay içerisinde (14 Mart 2022) bu Yönetmeliğin gereklerinin sağlanabilmesi amacıyla Daireye gerekli başvuruyu yapmak zorundadır.

Yönetmelik kapsamına giren Belediyelere ait mevcut tesisler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde (14 Aralık 2024) bu Yönetmeliğin gereklerinin sağlanabilmesi amacıyla Daireye gerekli başvuruyu yapmak zorundadır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce arıtılmış atık sularını derin deşarj yapması için izinlendirilen toplu konutların verilen izinleri, en fazla on (10) yıl süre ile geçerli olabilir. Daire tarafından izin verilmiş kurumlar bu izin süreleri boyunca bu Yönetmeliğin kurallarına uymakla yükümlüdür.

Yönetmeliğin detayları ile ilgili bilgiler dökümanlar bölümünde yer alan Yönetmeliğin tamamından edinebilinir.

 

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, Dairemiz Atık Su Şubesinden bilgi alabilirler.

Atık Su Şubesi telefen numaraları:

Misli Erçağ- 611200- 3331

Uygar Gardiyanoğlu- 6112000-3328

Menteş Şah- 6112000-3324

 

Ayrıca yüz yüze görüşmek isteyenlerin Atık Su Şubesinden randevu almaları rica olunur.